Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

 

Artikel 1 Definities

1. AV: deze algemene voorwaarden.
2. Cliënt: de persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf, zijnde een natuurlijk persoon of diens wettelijk vertegenwoordiger, die deze AV aanvaardt.
3. Opdracht: de tussen Cliënt en Vital overeengekomen opdracht neergelegd in de Overeenkomst.
4. Overeenkomst: de behandelingsovereenkomst tussen Cliënt en Vital.
5. Partijen: Vital en Cliënt tezamen.
6. Vital:Vital Totaal Kosmetiek B.V. handelend onder de naam Vital Acne Instituut, gevestigd aan de Provincialeweg 39-41, 5503 HB, te Veldhoven, Nederland, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 62328549, de gebruiker van deze AV.
7. Werkzaamheden: de door Vital te verrichten diensten in de ruimste zin des woords zoals omschreven in de Opdracht.

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze AV zijn van toepassing op iedere door Vital gedane aanbieding, op iedere door haar uitgebrachte offerte en op iedere (aanvullende en/of vervolg) opdracht overeengekomen tussen Vital en Cliënt, tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van is afgeweken door Partijen.
2. De bevestiging van de Opdracht door Cliënt houdt tevens de acceptatie van deze AV in.
3. Indien een of meer bepalingen in deze AV nietig of vernietigd zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Vital zal de nietige of vernietigde bepalingen vervangen en daarbij het oorspronkelijke doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht nemen.
4. Vital behoudt zich het recht voor om de AV te wijzigen. Indien Vital de gewijzigde AV aan Cliënt ter hand stelt en deze de gewijzigde AV accepteert, is de gewijzigde AV van toepassing. In alle andere gevallen geldt de versie van de AV die ten tijde van het ontstaan van de Opdracht van toepassing was.
5. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen hetgeen overeengekomen in de Overeenkomst en de AV prevaleert hetgeen overeengekomen in de Overeenkomst.
6. De AV zullen op verzoek kosteloos door Vital worden toegezonden. De AV zijn tevens te raadplegen, te kopiëren en op te slaan middels de website www.vitalacneinstituut.nl.

 

Artikel 3 Aanbod en offertes

1. Een aanbod of offerte van Vital kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden en is geheel vrijblijvend en herroepelijk. Aan het aanbod of de offerte kan geen enkel recht worden ontleend.
2. Kennelijke fouten in het aanbod of de offerte, daarin mede inbegrepen uitlatingen op de website van Vital, binden Vital niet.

 

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

1. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst vindt een gratis en vrijblijvend intakegesprek plaats. Tijdens het intakegesprek geeft Vital een indicatie van het aantal te verwachten behandelingen. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2. De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod van Vital door Cliënt.
3. Vital is gerechtigd om geen gehoor te geven aan een onredelijk verlangen van Cliënt en een behandeling daartoe strekkend te weigeren.

 

Artikel 5 Annulering

1. Ingeval van verhindering zal Cliënt Vital hier uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch of per e-mail van op de hoogte stellen.
2. Bij niet of niet tijdige annulering is Vital gerechtigd om de kosten voor de behandeling in zijn geheel in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Toestemming

1. Voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst verleent Cliënt daarvoor toestemming aan Vital middels het daartoe bestemde intakeformulier.
2. Vital is gerechtigd om geen behandelingen (meer) te verrichten indien Cliënt zijn of haar toestemming weigert of intrekt.

 

Artikel 7 Zorgverzekering

1. Het is de verantwoordelijk van Cliënt om zich te vergewissen of en in welke mate zijn of haar zorgverzekeraar de behandeling vergoedt.
2. Ingeval van vergoeding door de zorgverzekeraar is het de verantwoordelijkheid van Cliënt om de facturen bij zijn of haar zorgverzekeraar te declareren.

 

Artikel 8 Uitvoering Opdracht

1. Vital is verplicht om de Opdracht naar haar beste vermogen en als een zorgvuldig opdrachtnemer uit te voeren.
2. De Opdracht wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Vital kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het door de Cliënt gewenste resultaat, tenzij dit uitdrukkelijk door Partijen is overeengekomen en het resultaat voldoende is bepaald.
3. Vital licht Cliënt op duidelijke wijze in over het verloop van de voorgenomen behandeling.

 

Artikel 9 Verplichtingen Cliënt

1. Cliënt is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van alle benodigde informatie aan Vital voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden door Vital.
2. Cliënt staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de door hem of haar ter beschikking gestelde informatie, ongeacht of deze van derden afkomstig is.
3. Vital is niet aansprakelijk voor de schade die volgt uit niet, onjuist of onvolledig verstrekte informatie.
4. Indien de benodigde informatie niet tijdig aan Vital wordt verstrekt, heeft Vital het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten.
5. Cliënt stelt Vital onverwijld in kennis indien Cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij of zij niet aan zijn of haar verplichtingen zal kunnen voldoen.

 

Artikel 10 Vergoeding en betaling

1. De door Vital bedongen vergoeding is inclusief BTW.
2. Vital is gerechtigd om alle overige door haar gemaakte kosten, welke noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden of daar inherent aan zijn, bij Cliënt in rekening te brengen.
3. Betaling vindt direct na de behandeling in de kliniek plaats of wordt door Cliënt overgemaakt.
4. Cliënt blijft, ongeacht vergoeding door zijn of haar zorgverzekeraar, te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de behandeling.
5. In het geval Cliënt de vergoeding niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze zonder ingebrekestelling in verzuim. Vital is alsdan gerechtigd om over het bedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij Cliënt in rekening te brengen. Vital is daarbij gerechtigd incassomaatregelen te (doen) nemen. De incassokosten komen voor rekening van Cliënt.
6. Bij een betalingsachterstand is Vital bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot de behandeling of de spoedeisendheid daarvan zich hiertegen verzet.
7. De betalingsverplichting van Cliënt wordt niet opgeschort door klachten omtrent (de hoogte van) de vergoeding en/ of de behandeling.
8. De betalingsverplichting vervalt niet indien Cliënt de Overeenkomst beëindigd of Vital verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Vital is slechts aansprakelijk voor schade direct voortvloeiende uit het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, welke aan haar te wijten is of welke is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van Vital.
2. De aansprakelijkheid van Vital is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in het voorkomende geval.
3. Vital is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig verschafte informatie door Cliënt omtrent zijn of haar algemene gezondheid, welke van invloed kan zijn op de behandeling.
4. Vital is niet aansprakelijk voor afwijkingen van de door haar in artikel 4 lid 1 verschafte indicatie omtrent het aantal te verrichten behandelingen.
5. Indien een behandeling niet aanslaat of als de klachten na verloop van tijd terugkeren is Vital hier niet voor aansprakelijk. Het niet aanslaan van behandelingen is een risico waarop niet op voorhand kan worden geanticipeerd. Vital kan, indien zij dit redelijk acht, Cliënt hierin tegemoetkomen.

 

Artikel 12 Overmacht

1. In geval van overmacht is Vital niet gehouden aan haar verplichtingen volgende uit de Opdracht en is zij gerechtigd deze voor de duur van de overmacht op te schorten. Vital is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan alles wat op grond van de wet en jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd, voorzien of onvoorzien en waarop Vital geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 13 Klachten

1. Cliënt stelt Vital zo spoedig als mogelijk op de hoogte van eventueel door haar ondervonden klachten.
2. Indien de klacht gegrond is, zal Vital deze zo goed als mogelijk proberen te verhelpen, indien dit niet meer mogelijk is, is Vital slechts aansprakelijk voor zover aangegeven in artikel 11.
3. De beoordeling van eventuele klachten wordt gedaan door Vital.

 

Artikel 14 Geheimhouding

Vital zal de grootste geheimhouding betrachten met betrekking tot vertrouwelijke informatie verschaft door Cliënt. Het voorgaande is niet van toepassing indien Vital op grond van enig wetsbepaling, voorschrift of rechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken aan de in de desbetreffende wetsbepaling, voorschrift of rechtelijke uitspraak genoemde personen.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op de Overeenkomst tussen Vital en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
2. Ieder geschil dat is ontstaan tussen Partijen zal worden beslecht door de rechtbank binnen welk arrondissement Cliënt is gevestigd.

Download 10 gratis tips en tricks voor een acnehuid